Проекти

Развитие на умения за критическо мислене, креативност, инициативност, находчивост и предприемачество чрез цялостно учебно преживяване от деца от
Главната цел на проекта е повишаване на качеството на ранно образование и обхвата на деца от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в град Луковит и селата Тодоричене и Дерманци.
На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участието в проекта ни е под формата на „Партньор“ на Сдружение "Център за обучение и квалификация" в изпълнение на Общата цел на проектното предложение а именно: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, педагогически специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“ Обща стойност на проекта е 306 024,32 лв., от които: - 260 120.67 лв. европейско, - 45 903.65 лв., национално съфинансиране Начало: 19.01.2021 г. Край: 19.01.2023 г.
Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.
Основна цел: Повишаване качеството на образованието в детските градини и подготвителни групи, образователна интеграция и овладяване на българския език в ранна детска възраст.