Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ“

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от найзначимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

 Проектът включва няколко дейности:

Дейност№1“Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.

По тази дейност участваме с три групи по 6 деца.

Снимка.......

Дейност №2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деця от уязвими групи, включва обезпечаване на  средства за такси на детски градина с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигоряване на педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни помагала, пособия, помагала и др.

В тази дейност ние сме осигурили един помощник възпитател, който подпомага педагогическите специалисти при осъществяване на работата с деца по проекта.

Дейност №3

Осъществяване на обучения,включително осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

В тази дейност сме включени с един учител за

Прилагане на скрининг тест за раннооценяване на потребностите н адецата от 3 годинидо 3 годинии 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

В другите две дейности по проекта нямаме участие.