BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман име на Проекта“Деца на дъгата

Проект „Деца на дъгата“ е насочен към повишаване на обхвата и качеството на образователни услуги за деца от маргинализирани групи в град Луковит и селата Дерманци и Тодоричене. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е ДГ „Слънце”, гр. Луковит, а партньори са ДГ ”Славейче” с. Дерманци, НЧ ”Съзнание – 1895”, гр. Луковит.

Проектът предлага разнообразни дейности, които да подпомогнат образователната интеграция на деца от маргинализирани общности от община Луковит.

Експерти в ранното детско развитие и начални педагози ще разработят програми за регулярни занимания „Песничка за теб“, „Малкият Еколог“ и „Слънчеви спортисти“, насочени съответно към музика, опазване на околната среда и спорт. Целта е чрез атрактивни, интерактивни методи да се привлече и задържи интереса на децата по теми, които са важни за всички области на детското развитие и по този начин се повиши и привлекателността на предучилишното образование. Ще бъдат включени общо 110 деца на възраст 3-6 години. В част от заниманията (веднъж месечно за всяка от трите дейности) ще се включат и родители, като целта е да се заздрави връзката дете-родител, да се привлекат родителите като активни участници в образователния процес и се повиши родителския им капацитет. Около 50 родители ще вземат участие в тези дейности.

Заниманията ще се реализират в период от 2 години, включително в летните месеци в 12 групи с регулярност 2 и 3 пъти седмично.

На някои от заниманията ще се канят и деца от немаргинализирани общности с цел насърчаване на общуването и съвместните изяви. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред мрежите, в които партньорите членуват с цел мултиплициране и надграждане на проектните дейности.

Проектът допринася за социалното включване на деца от маргинализирани общности чрез подобряване на достъпа им до качествено образ