Добре дошли в ДГ "Славейче"

Детската ни градина е мястото, където детето Ви ще се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Тя е средище за хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Повече

Последни проекти

"Шампиони 2022"
Развитие на умения за критическо мислене, креативност, инициативност, находчивост и предприемачество чрез цялостно учебно преживяване от деца от
Повече
BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман име на Проекта“Деца на дъгата
Главната цел на проекта е повишаване на качеството на ранно образование и обхвата на деца от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в град Луковит и селата Тодоричене и Дерманци.
Повече
Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участието в проекта ни е под формата на „Партньор“ на Сдружение "Център за обучение и квалификация" в изпълнение на Общата цел на проектното предложение а именно: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, педагогически специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“ Обща стойност на проекта е 306 024,32 лв., от които: - 260 120.67 лв. европейско, - 45 903.65 лв., национално съфинансиране Начало: 19.01.2021 г. Край: 19.01.2023 г.
Повече